Home Posao Kasko osiguranje – vrste i opcije ugovora koje štite sopstveno vozilo od...

Kasko osiguranje – vrste i opcije ugovora koje štite sopstveno vozilo od štete

Usluge poznate pod nazivom kasko osiguranje predstavljaju zaštitu vozila od saobraćajnih nezgoda, nepogoda, otuđenja i drugih vrsta šteta putničkih, teretnih i svih drugih motornih vozila. Bez obzira na to ko je prouzrokovao nezgodu – vozač osiguranog automobila, drugi učesnik ili treće lice, dejstvo kasko usluga je priznato u potpunosti.

Za razliku od osiguranja od autoodgovornosti, kasko usluga ne prepoznaje ko je kriv za nezgodu i nadoknađuje štetu vlasnicima polise u svakom trenutku. Zbog toga, kasko spektar usluga pruža potpunu podršku i sigurnost da ukoliko dođe do pojave određenog rizika, troškovi će biti pokriveni u efikasnom i kratkom postupku, nakon što se napravi zapisnik na terenu i obavi potrebna administrativna procedura.

Potpuno kasko osiguranje – za pokrivenost najvećeg broja rizika

Na osnovu važećih pravilnika i kategorizacije usluga osiguranja, kasko sigurnost se može obezbediti uz polisu koja pokriva najveći broj rizika. To je poznato kao potpuno kasko osiguranje i zasniva se na sklapanju ugovora, dobijanju polise sa definisanom premijom koja se uplaćuje dogovorenom dinamikom, kao i isplatom sume u slučaju dolaska do određenog rizika.

Potpunim osiguranjem vozila nadoknađuju se štete nastale usled saobraćajne nezgode, elementarnih nepogoda kao što su požar, oluja i grad, snežna lavina i led, pad predmeta ili odron, javni događaji i manifestacije, kao i mnogo drugih mogućih izazivača štete. Takođe, ova vrsta usluga može imati opciju učešća korinsika u određenom iznosu osigurane sume, ili bez definisanja tog nivoa.

Delimično i dopunsko kasko osiguranje – za zaštitu od određenih uticaja

Potpuno kasko osiguranje nadoknađuje štetu usled najvećeg broja uticaja i pojava, dok delimično i dopunsko se ugovaraju u određenim situacijama i za specijalne slučajeve. Naime, delimično kasko osiguranje opcija je koja se zaključuje samo za pokriće štete usled određenih rizika, kao što je lom stakala, farova, ili ulubljivanje branika. U ovom ugovoru se definišu tačno određena oštećenja za koje će se obezbediti isplata novca. Sa druge strane, dopunsko osiguranje može se obezbditi samo ukoliko je već dobijena polisa za potpuno, i u tom slučaju važi određeni vremenski period, definisan ugovorom. Konkretno, dopunsko auto kasko osiguranje zaključuje se za specifične slučajeve, kao što je krađa vozila, razbojništvo i uništavanje, dejstvo poplave, nabujalih reka i visokih vodostaja, zatim različite prevare, utaje i drugo.

Visina premije zavisi od definisanih osiguranih rizika, njihovog obima, trajanja ugovorne obaveze, načina uplate potrebne sume novca i samog stanja vozila. Uz premiju obavezno se definiše i iznos ili rang osigurane sume koja će klijentu biti isplaćena u slučaju da dođe do određenih okolnosti i pojava. Bitan faktor definisanja iznosa premije i osigurane sume jeste i samo stanje vozila – generacija, snaga, broj pređenih kilometara i mnogi drugi faktori. U svakom slučaju, ukoliko se ugovori kasko osiguranje dobija se veliki broj benefita u slučaju da se dogode nezgode i drugi uzroci oštećenja.

Vrste kasko osiguranja su brojne i dostupan je veliki broj modaliteta i opcija za ugovaranje ovih usluga. Postoje tri osnovne vrste i to su potpuno, delimično i dopunsko kasko osiguranje, a konkretan rezultat ugovora biće dogovor između klijenata i osiguravajućeg društva.